Reeglid - SBE.EE
Books(863)

 

 

   Reeglid

Registreerudes internetilehekülje www.sbe.ee kasutajaks, kinnitate, et olеte tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Tingimused), nõustute Tingimustega ning kohustute Tingimusi täitma alljärgnevas:


1. Tingimuste ulatus ja tõlgendamine


1.1. Tingimused kehtivad kõikide interneti lehekülje http://www.sbe.ee (edaspidi Lehekülg) kasutajaks registreerinud isikute (edaspidi Klient) ja Lehekülje omaniku (OÜ MK AND PARTNERS, registrikood 11122396, edaspidi SBE.EE) vahel Leheküljel olevate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Tingimuste p-s 1.1. nimetatud teenuste (edaspidi Teenused) all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult asjade/teenuste ostuks-müügiks pakkumiste tegemist ja/või asjade/teenuste ostu-müügi oksjonil osalemist vastavalt Leheküljel olevatele tingimustele, samuti muid Leheküljel pakutavaid teenuseid.

1.3. Lisaks Tingimustele reguleerivad Kliendi ja SBE.EE vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Lehekülje hinnakiri (edaspidi Hinnakiri) vastava Teenuse kasutamise kohta ja väljakujunenud head tavad.

1.4. Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu õigusnormidega, ei muuda see teiste sätete kehtivust.


2. Tingimuste objekt, sisu ja olemus


2.1. SBE.EE pakub Klientidele välja virtuaalse koha, s.o. Lehekülje, Kliendid võivad teha ettepanekuid pakkumiste esitamiseks ja pakkumisi asjade/teenuste ostuks-müügiks ning kasutada muid Teenuseid.


2.2. Ostu-müügilepingud sõlmivad Kliendid omavahel ilma SBE.EE sekkumiseta/vahenduseta ning Kliendid vastutavad omavahel sõlmitud ostu-müügilepingute täitmise eest.

2.3. SBE.EE ei vastuta Lehekülje kaudu ostetavate/müüdavate asjade/teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest.

2.4. SBE.EE ei vastuta Leheküljel avaldatava informatsiooni tõelevastavuse ja/või seaduslikkuse eest.

2.5. SBE.EE ei vastuta Lehekülje kasutajate ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.

2.6. SBE.EE ei osale ise (ei agendina, maaklerina, komisjonärina, esindajana ega muul viisil) reaalsetes ostu-müügi- ja muudes tehingutes, mis sooritatakse Leheküljel tehtud pakkumiste tulemusel Klientide vahel. SBE.EE on ainult võimaluse pakkuja ostjate ja müüjate (s.o Klientide) suhtlemise hõlbustamiseks. SBE.EE ei ole Kliendi agent, maakler, esindaja, komisjonär vms.

2.7. Kliendid kasutavad Lehekülget täielikult omal vastutusel. SBE.EE ei vastuta Klientide poolt Leheküljel tehtud pakkumiste seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning muude Teenuste kasutamisest tulenevate Klientide kohustuste kohase täitmise eest.

2.8. Oksjoni ametlikuks lõpuajaks loetakse võiduteate väljastamise kellaaega


3. Kliendi õigused ja kohustused


3.1. Klient kohustub:


3.1.1. mitte kasutama Lehekülge ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks;

3.1.2. tasuma kasutatud Teenuste eest vastavalt Hinnakirjale 7 päeva jooksul SBE.EE poolt arve esitamisest;

3.1.3. esitama Lehekülje kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid andmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;

3.1.4. esitama Lehekülje kasutamisel täielikult tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid müüdavate teenuste/kaupade osas (s.o vastava teenuse/kauba seisundit adekvaatselt peegeldavaid andmeid);

3.1.5. tagama, et Lehekülje kasutamisel Kliendi poolt edastatud andmed (sh elektroonilised andmed, s.o failid, programmid, elektronposti saadetised jne, edaspidi Kliendi Informatsioon):


3.1.5.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;

3.1.5.2. ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega asjade/teenuste ostuks/müügiks;

3.1.5.3. ei riku kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi;

3.1.5.4. ei ole vastuolus seaduste ja muude õigusaktidega (sh tarbijakaitset, konkurentsi ja kaupade/teenuste eksporti/importi reguleerivate õigusaktidega);

3.1.5.5. ei ole vastuolus heade kommetega;

3.1.5.6. ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Lehekülje normaalset kasutamist ja/või mis võivad Lehekülje kasutamise tulemusena salvestuda Kliendi arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;

3.1.5.7. ei sisalda informatsiooni asja/teenuse kohta, millise ostuks/müügiks on tehtud pakkumine mõnel muul internetileheküljel, mis on analoogne Leheküljega.


3.1.6. mitte tõstma kunstlikult asja/teenuse hinda, sisestades ise pakkumisi enda poolt oksjonil müüki pandud asjale/teenusele enampakkumiste puhul ning mitte langetama ise kunstlikult asja/teenuse hinda sisestades vastupakkumisi enda poolt Leheküljele pandud ostupakkumiste (ostusoovide) osas vähempakkumiste puhul; samuti mitte kasutama sugulasi/tuttavaid kunstlikult hinna tõstmiseks või langetamiseks.

3.1.7. kui tegemist on enampakkumisega, kohustub asja/teenust oksjonil müüv Klient müüma sellise asja/teenuse rahaliselt kõrgeima pakkumise tegijale, v.a juhul kui oksjoni reeglites pole sätestatud teisiti. Osapooled on kohustatud vahetama asjasse puutuvat infot 7 päeva jooksul peale oksjoni lõppu.

3.1.8. kui tegemist on enampakkumisega, kohustub asja/teenust oksjonilt ostev Klient selle asja/teenuse ostma, kui tema pakutud hind oli kõrgeim, v.a juhul kui oksjoni reeglites pole sätestatud teisiti. Osapooled on kohustatud vahetama asjasse puutuvat infot 7 päeva jooksul peale oksjoni lõppu.

3.1.9. vähempakkumise (ostusoovi) puhul kohustub Leheküljel ostupakkumise teinud Klient ostma asja/teenuse isikult, kes tegi rahaliselt madalaima pakkumise, eeldades, et selline madalaim pakkumine vastab täielikult Kliendi poolt Leheküljel seatud tingimustele, v.a juhul kui oksjoni reeglites pole sätestatud teisiti;

3.1.10. mitte moodustama andmebaase/nimekirju Lehekülje kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;

3.1.11. mitte esitama nõudmisi ja kaebusi SBE.EE vastu, v.a nõudmised ja kaebused, mis tulenevad otseselt Hinnakirjast. SBE.EE on ainult võimaluse pakkuja ostjate ja müüjate (s.o Klientide) suhtlemise hõlbustamiseks;

3.1.12. hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel;

3.1.13. Kliendil on keelatud ülesseatud oksjoni korral realiseerida asja/teenuse oksjoniväliselt, väljaspool SBE.EE süsteemi.

3.1.14. Klient kohustub oksjoni kirjelduses ja küsimustes-vastustes mitte avaldama oma isiklikke kontaktandmeid. Seda tõlgendatakse kui soovi realiseerida või osta kaup väljaspool SBE.EE süsteemi. SBE.EE-l on õigus kustutada asja/teenuse kirjeldustest selline informatsioon või sulgeda oksjon või sulgeda kasutajakonto.

3.1.15. Kliendil on keelatud oksjonil peale esimese pakkumise saamist muuta okjoni kirjeldust ja sisu. Muuta saab vaid ülespaneku ootel oksjonit, mis ei ole veel avatud või käimasolevat oksjonit seni, kuni sellele pole tehtud veel ühtegi pakkumist. Juurde saab alati tellida lisateenuseid ning lisada pilte.


3.2. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et ta:


3.2.1. on kas:


3.2.1.1. vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi seaduste kohaselt täielikult teovõimeline füüsiline isik või

3.2.1.2. nõuetekohaselt registreeritud juriidiline isik, mille esindajal kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel Lehekülje kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks;


3.2.2. täidab nõuetekohaselt kõiki Tingimuste punktides 3.1.-3.14. sätestatud kohustusi;

3.2.3. on teadlik, et vastavad ostu-müügilepingud sõlmivad Kliendid ilma SBE.EE sekkumiseta ja vahenduseta ning Kliendid vastutavad täies ulatuses ise selliste lepingute täitmise eest;

3.2.4. on teadlik, et ostu/müügi pakkumise tegemine toob kaasa siduva ostu/müügi kohustuse/lepingu ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab Klient kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses;

3.2.5. on teadlik, et kõikide Teenuste kasutamisest tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude (sh tulu-, käibe- ja sotsiaalmaks) deklareerimise ja maksmise kohustus lasub Kliendil;

3.2.6. on teadlik asjaolust, et Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Klient ning et SBE.EE-l ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) Lehekülje kasutaja isikut.


3.3. Punktides 3.1.1. – 3.1.15. toodud kohustuste rikkumise korral kohustub Klient lisaks teistele seaduste rikkumisega või muude kahjude tekkimisega kaasnevatele sanktsioonidele tasuma SBE.EE-le leppetrahvi, mille suurus on 20% oksjonil tehtud kõrgeimast pakkumisest, minimaalselt aga 20 eurot.

3.4. Peale lõppenud müügioksjonit on Kliendil kui müüjal kohustus tasuda kõik Hinnakirjast tulenevad tasud SBE.EE-le sõltumata sellest, kas tehing ostjaga toimus reaalselt või kas tehingu hind muutus oksjoni tulemusega võrreldes. SBE.EE on vaid vahendaja rollis, pakkudes Klientidele virtuaalset müügikanali võimalust ja tasu selle eest arvestatakse vastavalt Hinnakirjale sõltumata reaalse tehingu toimumisest või toimumata jäämisest.

3.5. Klient kohustub peale oksjoni lõppu tasuma kõik Hinnakirjajärgsed maksed SBE.EE-le 7 päeva jooksul OÜ MK AND PARTNERS poolt Kliendile väljastatud arvest.

3.6. Tähtaegselt tasumata arvete pealt on SBE.EE-l õigus arvestada viivist 0,2% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved edastatakse 1 kuu jooksul peale arve väljastamist edasi inkasso või võlgade väljanõudmisega tegelevale firmale, kusjuures Klient kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksetega seotud kulud, sh võla sissenõudekulud (inkasso-, kohtukulud jms).


4. SBE.EE õigused ja kohustused


4.1. SBE.EE on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust juhul, kui Klient ei täida kohaselt Tingimustejärgseid kohustusi, kui Klient on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne või kui klient teadlikult ja tahtlikult levitab SBE.EE lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teist osapoolt või käitub ebaväärikalt.

4.2. SBE.EE on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust, sh jälgima Lehekülje kasutajate poolt tehtavaid ostu/müügi pakkumisi. SBE.EE võib teostada uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

4.3. SBE.EE on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt Kliendi poolt tehtud ostu/müügi pakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.

4.4. SBE.EE on samuti igal ajal õigustatud tegema Lehekülje parema kasutamise huvides Lehekülje piires andmete ümberpaigutusi Lehekülje kasutajate poolt sisestatud ostu/müügi pakkumiste osas, muutmata sealjuures selliste pakkumiste sisu.

4.5. Informatsiooni, mida SBE.EE on Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud ja mis koguneb Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel, kasutab SBE.EE Teenuste edasiarendamiseks. SBE.EE ei võõranda sellist informatsiooni kolmandatele isikutele ega anna seda muul viisil nende kasutusse. Vaatamata eeltoodule reserveerib SBE.EE endale õiguse teha tulevikus koostööd SBE.EE poolt valitud kolmandate isikutega eesmärgiga laiendada, parendada ja muul viisil arendada Teenuseid. Sellise koostöö käigus võib osutuda vajalikuks andmetevahetus koostööpartneriga. SBE.EE-l on õigus edastada Kliendi andmeid teisele oksjonipakkumise avanud Kliendile juhul kui Klient on edastanud nimetatud oksjonile pakkumisi.

4.6. Kui Klient on saanud teiselt Kliendilt kolm negatiivset kommentaari, on SBE.EE-l õigus sulgeda Kliendi konto. Konto sulgemine toimub automaatselt. Kliendil on õigus otsuse vastu protestida, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile info@sbe.ee. SBE.EE otsus on lõplik.


5. Tingimuste muutmine


5.1. SBE.EE on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muutma ning täiendama.

5.2. SBE.EE kohustub teavitama Klienti Tingimuste ja Hinnakirja muudatustest ja täiendustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu.

5.3. Tingimuste ja Hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Leheküljel.

5.4. Klient kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega Hinnakirjas ja/või Tingimustes Teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.


6. Lõppsätted


6.1. Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja SBE.EE vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

6.2. Lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja SBE.EE lahendada läbirääkimiste teel.